محصولات

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. محصولات
فیلرهای CUTEGEL کره

فیلرهای CUTEGEL

فیلر CUTEGEL S

فیلر CUTEGEL مدل S

0.7 میلی لیتر
20 mg/ml
ضریب غلظت 200

فیلر cutegel مدل N

فیلر CUTEGEL مدل N

1.0 میلی لیتر
20 mg/ml
ضریب غلظت 600

فیلر cutegel مدل max

فیلر CUTEGEL مدل MAX

1.1 میلی لیتر
20 mg/ml
ضریب غلظت 1000

فیلر CUTEGEL مدل MAX1400

2.2 میلی لیتر
20 mg/ml
ضریب غلظت 1400

فهرست